Zásady ochrany osobních údajů

Data
Používame jen informace, které nám automaticky poskytuje Systém po Vašem připojení na naše Servery, nebo po registraci na naše Webové stránky. ( IP, E-Mail, a jiné )

Tyhle informace lze smazat i s účtem na základě Vaše žádosti. 

Cookies
Cookies jsou používané pro uložení přihláseného stavu, rýchle načítaní Webových stránek a jiných.